Uzņemšanas nosacījumi

Par Skrīveru sociālās aprūpes centra klientu var kļūt
 • personas pensijas vecumā;
 • 1. un 2. grupas invalīdi ar fiziska rakstura traucējumiem

Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” un Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu

Iesniedzamie dokumenti, slēdzot ilgstošas aprūpes līgumu:

 • personu apliecinošs dokuments – pase;
 • personas rakstisks iesniegums par uzņemšanu centrā (tiek rakstīts uz vietas);
 • pašvaldības lēmums par sociālo pakalpojumu nepieciešamību;
 • pašvaldības sociālā dienesta izsniegts klienta novērtējums;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments;
 • ģimenes ārsta izsniegtā medicīniskā izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” (73. pielikums);
 • līgums par pakalpojuma sniegšanu (tiek noslēgts uz vietas).

Iesniedzamie dokumenti, slēdzot īslaicīgas aprūpes līgumu:

 • personu apliecinošs dokuments – pase;
 • personas rakstisks iesniegums par uzņemšanu centrā (tiek rakstīts uz vietas);
 • ģimenes ārsta izsniegta medicīniskā personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” (73.pielikums);
 • līgums par pakalpojuma sniegšanu (tiek noslēgts uz vietas).